The Complete List of Listed Companies on the Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange

The Complete List of Listed Companies on the Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange as of Jan 1, 2024 are shown below:

S.No.Company NameCode
1A Dong Paint Joint Stock CompanyADP
2ACC Binh Duong Investment and Construction Joint Stock CompanyACC
3Agribank Securities CorporationAGR
4An Cuong Wood - Working Joint Stock CompanyACG
5An Duong Thao Dien Real Estate Trading Investment Joint Stock CompanyHAR
6An Gia Real Estate Investment and Development CorporationAGG
7An Giang Import - Export CompanyAGM
8An Pha Petroleum Group Joint Stock CompanyASP
9An Phat Bioplastics Joint Stock CompanyAAA
10An Phat Holdings Joint Stock CompanyAPH
11An Phu Irradiation Joint Stock CompanyAPC
12APG Securities Joint Stock CompanyAPG
13ASG CorporationASG
14Asia Commercial Joint Stock BankACB
15Ba Ria – Vung Tau House Development Joint Stock CompanyHDC
16Ba Ria Thermal Power Joint Stock CompanyBTP
17BAF Viet Nam Agriculture Joint Stock CompanyBAF
18Bamboo Capital Group Joint Stock CompanyBCG
19Baominh Insurance CorporationBMI
20BaoViet HoldingsBVH
21Ben Thanh Trading & Service Joint Stock CompanyBTT
22BenThanh Rubber Joint Stock CompanyBRC
23Bentre Aquaproduct Import And Export Joint Stock CompanyABT
24BenTre Pharmaceutical Joint Stock CompanyDBT
25BIBICA CorporationBBC
26BIDV Insurance CorporationBIC
27BIDV Securities Joint Stock CompanyBSI
28Bien Hoa Packaging Joint Stock CompanySVI
29Binh Dien Fertilizer Joint Stock CompanyBFC
30Binh Dinh Minerals Joint Stock CompanyBMC
31Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock CompanyDBD
32Binh Duong Construction and Civil Engineering Joint Stock CompanyBCE
33Binh Duong Trade and Development Joint Stock CompanyTDC
34Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock CompanyBWE
35Binh Minh Plastics Joint Stock CompanyBMP
36Binh Thanh Import Export Production and Trade Joint Stock CompanyGIL
37Binh Thuan Agriculture Services JSCABS
38BKG Viet Nam Investment Joint Stock CompanyBKG
39Camau Trading Joint Stock CompanyCMV
40Camimex Group Joint Stock CompanyCMX
41Cat Lai Port Joint Stock CompanyCLL
42Cat Loi Joint Stock CompanyCLC
43Central Hydropower Joint Stock CompanyCHP
44Century Land Joint Stock CompanyCRE
45Century Synthetic Fiber CorporationSTK
46Cho Lon Water Supply Joint Stock CompanyCLW
47Chuong Duong CorporationCDC
48CIC39 CorporationC32
49City Auto CorporationCTF
50Clever Group CorporationADG
51CMC CorporationCMG
52CMC Joint Stock CompanyCVT
53CNG Viet Nam Joint Stock CompanyCNG
54Coma18 Joint Stock CompanyCIG
55Công ty C? ph?n An Ti?n IndustriesHII
56Công ty C? ph?n B?t ??ng s?n ?i?n l?c Mi?n TrungLEC
57Công ty C? ph?n B?t ??ng s?n Du l?ch Ninh Vân BayNVT
58Công ty C? ph?n Bia Sài Gòn - Mi?n TrungSMB
59Công ty C? ph?n Bóng ?èn Phích n??c R?ng ?ôngRAL
60Công ty C? ph?n B?t gi?t LIXLIX
61Công ty C? ph?n C?ng ??ng NaiPDN
62Công ty C? ph?n Cao su Hòa BìnhHRC
63Công ty C? ph?n Cao su Ph??c HòaPHR
64Công ty C? ph?n Ch? bi?n Hàng xu?t kh?u Long AnLAF
65Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Tiên PhongORS
66Công ty C? ph?n C? ?i?n L?nhREE
67Công ty C? ph?n Công ngh? Tiên PhongITD
68Công ty C? ph?n Công ngh? Vi?n thông Sài GònSGT
69Công ty C? ph?n ?á Núi Nh?NNC
70Công ty C? ph?n ??i lý V?n t?i SAFISFI
71Công ty C? ph?n ??u t? - Kinh doanh NhàITC
72Công ty C? ph?n ??u t? Apax HoldingsIBC
73Công ty C? ph?n ??u t? C?u ???ng CIILGC
74Công ty C? ph?n ??u t? H?i PhátHPX
75Công ty C? ph?n ??u t? iCapitalPTC
76Công ty C? ph?n ??u t? LDGLDG
77Công ty C? ph?n ??u t? N?m B?y B?yNBB
78Công ty C? ph?n ??u t? Nam LongNLG
79Công ty C? ph?n ??u t? Phát tri?n ?ô th? và Khu công nghi?p Sông ?àSJS
80Công ty C? ph?n ??u t? Phát tri?n H? t?ng IDICOHTI
81Công ty C? ph?n ??u t? Phát tri?n Th?c ph?m H?ng HàHSL
82Công ty C? ph?n ??u t? Sài Gòn VRGSIP
83Công ty C? ph?n ??u t? Sao Thái D??ngSJF
84Công ty C? ph?n ??u t? Tài s?n KojiKPF
85Công ty C? ph?n ??u t? Th? Gi?i Di ??ngMWG
86Công ty C? ph?n ??u t? và Công ngh? HVCHVH
87Công ty C? ph?n ??u t? và Công nghi?p Tân T?oITA
88Công ty C? ph?n ??u t? và Kinh doanh Nhà Khang ?i?nKDH
89Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ?a Qu?c Gia I.D.IIDI
90Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n ?ô th? Long GiangLGL
91Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Y t? Vi?t Nh?tJVC
92Công ty C? ph?n ??u t? và S?n xu?t Petro Mi?n TrungPMG
93Công ty C? ph?n ??u t? và Xây d?ng HUD1HU1
94Công ty C? ph?n ??a ?c Sài Gòn Th??ng TínSCR
95Công ty C? ph?n D?ch v? Hàng hóa N?i BàiNCT
96Công ty C? ph?n D?ch v? Hàng hóa Sài GònSCS
97Công ty C? ph?n ?i?n l?c D?u khí Nh?n Tr?ch 2NT2
98Công ty C? ph?n ?i?n l?c Khánh HòaKHP
99Công ty C? ph?n D??c ph?m ImexpharmIMP
100Công ty C? ph?n D??c ph?m OPCOPC
101Công ty C? ph?n Halcom Vi?t NamHID
102Công ty C? ph?n H?p tác Kinh t? và Xu?t nh?p kh?u SavimexSAV
103Công ty C? ph?n H?ng Th?nh InconsHTN
104Công ty C? ph?n ICD Tân C?ng - Long BìnhILB
105Công ty C? ph?n In và Bao bì M? ChâuMCP
106Công ty C? ph?n K?t c?u Kim lo?i và L?p máy D?u khíPXS
107Công ty C? ph?n Khai thác và Ch? bi?n Khoáng s?n Lào CaiLCM
108Công ty C? ph?n Khoáng s?n và V?t li?u Xây d?ng Lâm ??ngLBM
109Công ty C? ph?n Khoáng s?n và Xây d?ng Bình D??ngKSB
110Công ty C? ph?n Kim khí Thành ph? H? Chí Minh - VnsteelHMC
111Công ty C? ph?n KOSYKOS
112Công ty C? ph?n K? thu?t và Ô tô Tr??ng LongHTL
113Công ty C? ph?n Lilama 10L10
114Công ty C? ph?n Lilama 18LM8
115Công ty C? ph?n LizenLCG
116Công ty C? ph?n Logistics VicemHTV
117Công ty C? ph?n Long H?uLHG
118Công ty C? ph?n May Sông H?ngMSH
119Công ty C? ph?n MHCMHC
120Công ty C? ph?n Mía ???ng Lam S?nLSS
121Công ty C? ph?n Mi?n ?ôngMDG
122Công ty C? ph?n MIRAEKMR
123Công ty C? ph?n Nafoods GroupNAF
124Công ty C? ph?n Nam Vi?tNAV
125Công ty C? ph?n Nhiên li?u Sài GònSFC
126Công ty C? ph?n Nhi?t ?i?n Ph? L?iPPC
127Công ty C? ph?n Nh?a Hà N?iNHH
128Công ty C? ph?n Nông nghi?p Qu?c t? Hoàng Anh Gia LaiHNG
129Công ty C? ph?n N??c gi?i khát Ch??ng D??ngSCD
130Công ty C? ph?n Phân bón Mi?n NamSFG
131Công ty C? ph?n Phân ph?i Khí th?p áp D?u khí Vi?t NamPGD
132Công ty C? ph?n Phát tri?n B?t ??ng s?n Phát ??tPDR
133Công ty C? ph?n Phát tri?n ?ô th? T? LiêmNTL
134Công ty C? ph?n Phát tri?n H? t?ng K? thu?tIJC
135Công ty C? ph?n Phú TàiPTB
136Công ty C? ph?n Ph?c v? M?t ??t Sài GònSGN
137Công ty C? ph?n Pin ?c quy mi?n NamPAC
138Công ty C? ph?n Qu?c C??ng Gia LaiQCG
139Công ty C? ph?n Qu?c t? S?n HàSHI
140Công ty C? ph?n R?ng ?ông HoldingRDP
141Công ty C? ph?n SAM HoldingsSAM
142Công ty C? ph?n S?n xu?t và Công ngh? Nh?a Pha LêPLP
143Công ty C? ph?n S?n xu?t và Th??ng m?i Nam HoaNHT
144Công ty C? ph?n Siam Brothers Vi?t NamSBV
145Công ty C? ph?n S?n Hà Sài GònSHA
146Công ty C? ph?n Sông BaSBA
147Công ty C? ph?n T?p ?oàn 911NO1
148Công ty C? ph?n T?p ?oàn C? khí Công ngh? cao SibaSBG
149Công ty C? ph?n T?p ?oàn ??i D??ngOGC
150Công ty C? ph?n T?p ?oàn ??u t? ??a ?c No VaNVL
151Công ty C? ph?n T?p ?oàn Gi?ng cây tr?ng Vi?t NamNSC
152Công ty C? ph?n T?p ?oàn Hòa PhátHPG
153Công ty C? ph?n T?p ?oàn Hoa SenHSG
154Công ty C? ph?n T?p ?oàn Kh?i Hoàn LandKHG
155Công ty C? ph?n T?p ?oàn KidoKDC
156Công ty C? ph?n T?p ?oàn MaSanMSN
157Công ty C? ph?n T?p ?oàn PANPAN
158Công ty C? ph?n T?p ?oàn PC1PC1
159Công ty C? ph?n Tàu cao t?c Superdong – Kiên GiangSKG
160Công ty C? ph?n Thành Thành Công - Biên HòaSBT
161Công ty C? ph?n Thép Nam KimNKG
162Công ty C? ph?n Thép POMINAPOM
163Công ty C? ph?n Thi?t b? Ph? tùng Sài GònSMA
164Công ty C? ph?n Th??ng m?i ??u t? D?u khí Nam Sông H?uPSH
165Công ty C? ph?n Th?y ?i?n C?n ??nSJD
166Công ty C? ph?n Th?y ?i?n H?a NaHNA
167Công ty C? ph?n Th?y ?i?n Mi?n NamSHP
168Công ty C? ph?n Th?y ?i?n Sê San 4AS4A
169Công ty C? ph?n T?ng Công ty C? ph?n ??a ?c Sài GònSGR
170Công ty C? ph?n T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng QuânHQC
171Công ty C? ph?n V?n hóa Ph??ng NamPNC
172Công ty C? ph?n V?n t?i D?u khí Thái Bình D??ngPVP
173Công ty C? ph?n V?n t?i X?ng d?u ???ng th?y PetrolimexPJT
174Công ty C? ph?n Vàng b?c ?á quý Phú Nhu?nPNJ
175Công ty C? ph?n Victory CapitalPTL
176Công ty C? ph?n Vi?n thông - Tin h?c B?u ?i?nICT
177Công ty C? ph?n Xây d?ng FLC FAROSROS
178Công ty C? ph?n Xây d?ng Ph?c H?ng HoldingsPHC
179Công ty C? ph?n Xây d?ng S? 5SC5
180Công ty C? ph?n Xây l?p Th?a Thiên Hu?HUB
181Công ty C? ph?n Xi m?ng VICEM Hà TiênHT1
182Công ty C? ph?n Xi m?ng Vicem H?i VânHVX
183Công ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u PetrolimexPIT
184Công ty C? ph?n Xu?t Nh?p kh?u Qu?ng BìnhQBS
185Construction Joint Stock Company 47C47
186Coteccons Construction Joint Stock CompanyCTD
187Create Capital Viet Nam Joint Stock CompanyCRC
188Cuchi Commercial And Industrial Developing Investment Joint Stock CompanyCCI
189Cuongthuan Idico Development Investment CorporationCTI
190Cuu Long Fish Joint Stock CompanyACL
191Cuu Long Petro Urban Development and Investment CorporationCCL
192Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock CompanyDCL
193Da Nang Construction Building Materials Vicem Joint Stock CompanyDXV
194DABACO GroupDBC
195Dai Thien Loc CorporationDTL
196Dam Sen Water Park CorporationDSN
197Damsan Joint Stock CompanyADS
198Danang Rubber Joint Stock CompanyDRC
199Dat Phuong Group Joint Stock CompanyDPG
200Dat Xanh Group Joint Stock CompanyDXG
201Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock CompanyDXS
202De Tam Joint Stock CompanyDTA
203Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock CompanyHHV
204Development Investment Construction Joint Stock CorporationDIG
205DHG Pharmaceutical Joint Stock CompanyDHG
206DIC Holdings Construction JSCDC4
207Dien Quang Group Joint Stock CompanyDQC
208Digiworld CorporationDGW
209Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock CompanyDVP
210Do Thanh Technology CorporationDTT
211Domesco Medical Import Export Joint Stock CorporationDMC
212Dong A Hotel Group Joint Stock CompanyDAH
213Dong A Plastic Group Joint Stock CompanyDAG
214Dong Hai Joint Stock Company of BentreDHC
215Dong Phu Rubber Joint Stock CompanyDPR
216DRH Holdings Joint Stock CompanyDRH
217Duc Giang Chemicals Group Joint Stock CompanyDGC
218Duc Long Gia Lai Group Joint Stock CompanyDLG
219Duc Thanh Wood Processing Joint Stock CompanyGDT
220Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock CompanyDHM
221ELCOM Technology Communications CorporationELC
222Everland Group Joint Stock CompanyEVG
223Everpia Joint Stock CompanyEVE
224EVN Finance Joint Stock CompanyEVF
225F.I.T Group Joint Stock CompanyFIT
226FECON CorporationFCN
227FECON Mining Joint Stock CompanyFCM
228FLC Group Joint Stock CompanyFLC
229FLC Mining Investment & Asset Management Joint Stock CompanyGAB
230FLC Stone Mining and Investment Joint Stock CompanyAMD
231Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh CityFDC
232FPT CorporationFPT
233FPT Digital Retail Joint Stock CompanyFRT
234FPT Securities Joint Stock CompanyFTS
235Garmex Saigon CorporationGMC
236GELEX Group Joint Stock CompanyGEX
237Gemadept CorporationGMD
238Gia Lai Electricity Joint Stock CompanyGEG
239Ha Do Group Joint Stock CompanyHDG
240HACISCO Joint Stock CompanyHAS
241HAI Agrochem Joint Stock CompanyHAI
242Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock CompanyHAH
243Hang Xanh Motors Service Joint Stock CompanyHAX
244Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock CorporationBHN
245Hapaco Group Joint Stock CompanyHAP
246HCD Investment Producing and Trading Joint Stock CompanyHCD
247HHP Global Joint Stock CompanyHHP
248Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial BankHDB
249Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock CompanyCII
250Ho Chi Minh City Securities CorporationHCM
251Hoa An Joint Stock CompanyDHA
252Hoa Binh Construction Group Joint Stock CompanyHBC
253Hoang Anh Gia Lai Joint Stock CompanyHAG
254Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock CompanyTCH
255Hoang Huy Investment Services Joint Stock CompanyHHS
256Hydro Power Joint Stock Company – Power No.3DRL
257Idico Urban and House Development Investment Joint Stock CompanyUIC
258Industrial Urban Development Joint Stock Company No.2D2D
259International Gas Product Shipping Joint Stock CompanyGSP
260Investment and Industrial Development Joint Stock CorporationBCM
261Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet NamVCB
262Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of VietnamBID
263Kien Giang Construction Investment Consultancy GroupCKG
264Materials Petroleum Joint Stock CompanyCOM
265Mekong Fisheries Joint Stock CompanyAAM
266Minh Hung Quang Tri Joint Stock CompanyGMH
267Nam Viet CorporationANV
268Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n B?u ?i?n Liên Vi?tLPB
269Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Hàng H?i Vi?t NamMSB
270Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Nam ÁNAB
271Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Ph??ng ?ôngOCB
272Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Quân ??iMBB
273Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N?iSHB
274PetroVietnam Ca Mau Fertilizer Joint Stock CompanyDCM
275Petrovietnam Fertilizer And Chemicals CorporationDPM
276PetroVietnam Gas Joint Stock CorporationGAS
277Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2TV2
278S.P.M CorporationSPM
279Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTB
280Sai Gon Vien Dong Technology Joint Stock CompanySVT
281Saigon General Service CorporationSVC
282Sao Mai Group CorporationASM
283Sao Ta Foods Joint Stock CompanyFMC
284Sao Vang Rubber Joint Stock CompanySRC
285SEAREFICO CorporationSRF
286SMC Trading Investment Joint Stock CompanySMC
287Sonadezi Chau Duc Shareholding CompanySZC
288Sonadezi Long Thanh Shareholding CompanySZL
289South Basic Chemicals Joint Stock CompanyCSV
290South Logistics Joint Stock CompanySTG
291Southeast Asia Commercial Joint Stock BankSSB
292Southern Seed CorporationSSC
293SSI Securities CorporationSSI
294ST8 Investment Development Joint Stock CompanyST8
295Tai Nguyen CorporationTNT
296Taicera Enterprise CompanyTCR
297Tan Binh Import – Export Joint Stock CorporationTIX
298Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock CompanyTCL
299Tan Dai Hung Plastic Joint Stock CompanyTPC
300T?p ?oàn X?ng d?u Vi?t NamPLX
301Taseco Air Services Joint Stock CompanyAST
302Tay Ninh Cable Car Tour CompanyTCT
303Tay Ninh Rubber Joint Stock CompanyTRC
304Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint Stock CompanyTYA
305TCO Holdings Joint Stock CompanyTCO
306TDG GLOBAL Investment Joint Stock CompanyTDG
307Techno - Agricultural Supplying Joint Stock CompanyTSC
308Thac Ba Hydropower Joint Stock CompanyTBC
309Thac Mo Hydro Power Joint Stock CompanyTMP
310Thai Nguyen International Hospital Joint Stock CompanyTNH
311Thang Long Urban Development and Construction Investment Joint Stock CompanyTLD
312Thanh Cong Securities Joint Stock CompanyTCI
313Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock CompanyTCM
314Thanh Nam Group Joint Stock CompanyTNI
315Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock CompanyVNG
316The Southern Rubber Industry Joint Stock CompanyCSM
317Thien Long Group CorporationTLG
318Thien Nam Trading Import Export CorporationTNA
319Thien Viet Securities Joint Stock CompanyTVS
320Thong Nhat Rubber Joint Stock CompanyTNC
321Thu Dau Mot Water Joint Stock CompanyTDM
322Thu Duc Housing Development CorporationTDH
323Thu Duc Water Supply Joint Stock CompanyTDW
324Thuan An Wood Processing Joint Stock CompanyGTA
325Thuan Duc Joint Stock CompanyTDP
326Tien Bo Joint Stock CompanyTTB
327Tien Giang Investment and Construction Joint Stock CompanyTHG
328Tien Len Steel Corporation Joint Stock CompanyTLH
329Tien Phong Commercial Joint Stock BankTPB
330Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock CompanyAAT
331Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock CompanyTIP
332TMT Motors CorporationTMT
333T?ng Công ty C? ph?n B?o hi?m PetrolimexPGI
334T?ng Công ty C? ph?n B?o hi?m Quân ??iMIG
335T?ng Công ty C? ph?n Bia – R??u – N??c gi?i khát Sài GònSAB
336T?ng Công ty C? ph?n D?t may Hòa Th?HTG
337T?ng Công ty C? ph?n D?ch v? T?ng h?p D?u khíPET
338T?ng Công ty C? ph?n Khoan và D?ch v? Khoan D?u khíPVD
339T?ng Công ty C? ph?n V?n t?i D?u khíPVT
340T?ng Công ty ??u t? Phát tri?n Nhà và ?ô th? Nam Hà N?iNHA
341T?ng Công ty ?i?n l?c D?u khí Vi?t Nam - CTCPPOW
342T?ng Công ty Gas Petrolimex - Công ty C? ph?nPGC
343T?ng Công ty Hàng không Vi?t Nam - CTCPHVN
344T?ng Công ty Phát ?i?n 3 - Công ty C? ph?nPGV
345T?ng Công ty Phát tri?n ?ô Th? Kinh B?c – Công ty C? ph?nKBC
346Transimex CorporationTMS
347Transport and Industry Development Investment Joint Stock CompanyTCD
348Traphaco Joint Stock CompanyTRA
349Travel Investment And Seafood Development CorporationDAT
350Tri Viet Securities Joint Stock CompanyTVB
351Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock CompanyTTA
352Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock CompanyTEG
353Truong Thanh Furniture CorporationTTF
354Truong Thinh Energy Investment Joint Stock CompanyTTE
355Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock CompanyVAF
356Van Phat Hung CorporationVPH
357Van Phu - Invest Investment Joint Stock CompanyVPI
358Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock CompanyVDP
359Vien Dong Investment Development Trading CorporationVID
360Viet Brand Invest Joint Stock CompanyABR
361Viet Dragon Securities CorporationVDS
362Viet Nam Dairy Products Joint Stock CompanyVNM
363Viet Nam Fumigation Joint Stock CompanyVFG
364Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeCTG
365Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock CompanyVOS
366Viet Nam Petroleum Transport Joint Stock CompanyVIP
367Viet Nam Power Development Joint Stock CompanyVPD
368Viet Nam Rubber Group - Joint Stock CompanyGVR
369Viet Nam Tanker Joint Stock CompanyVTO
370Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock CompanyVPG
371Viet Thang CorporationTVT
372Vietcap Securities Joint Stock CompanyVCI
373VietJet Aviation Joint Stock CompanyVJC
374Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock CompanyCTS
375Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock CorporationVCG
376Vietnam Container Shipping Joint Stock CorporationVSC
377Vietnam Electric Cable CorporationCAV
378Vietnam Electricity Construction Joint Stock CorporationVNE
379Vietnam Export Import Commercial Joint Stock BankEIB
380Vietnam International Commercial Joint Stock BankVIB
381Vietnam Pesticide Joint Stock CompanyVPS
382VietNam Prosperity Joint Stock Commercial BankVPB
383Vietnam Sun CorporationVNS
384Vietnam Technological and Commercial Joint Stock BankTCB
385Viettel Construction Joint Stock CorporationCTR
386Viettel Post Joint Stock CorporationVTP
387Viettronics Tan Binh Joint Stock CompanyVTB
388Viglacera Corporation - JSCVGC
389Vimedimex Medi – Pharma Joint Stock CompanyVMD
390Vinacafé Bien Hoa Joint Stock CompanyVCF
391Vinalink Logistics CorporationVNL
392Vincom Retail Joint Stock CompanyVRE
393Vingroup Joint Stock CompanyVIC
394Vinh Hoan CorporationVHC
395Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock CompanyVSH
396Vinhomes Joint Stock CompanyVHM
397VIX Securities Joint Stock CompanyVIX
398VNDIRECT Securities CorporationVND
399VNSTEEL - VICASA Joint Stock CompanyVCA
400VRC Real Estate and Investment Joint Stock CompanyVRC
401Vu Dang Investment & Trading Joint Stock CompanySVD
402Water Supply Sewerage Construction and Investment Joint Stock CompanyVSI
403Yeah1 Group CorporationYEG
404Yen Bai Industry Mineral Joint Stock CompanyYBM
405FIR
406TN1

Download Complete List of Listed Companies on the Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange:

Source: Ho Chi Minh Stock Exchange

Related:

  • The Complete List of Constituents of the Vietnam VN Index

Back to Listed Companies Lists